امروز: پنجشنبه 11 خرداد 1402
افراد افسرده نسبت به آینده دید انعطاف پذیری ندارند آنها احتمالاً بیشتر از افراد غیر افسرده آینده خود را منفی می بینند و به نظرشان احتمال دستیابی به تجارب خوشایند كمتر است به همین دلیل افراد افسرده به جای تلاش برای دستیابی به موفقیت های با ارزش در آینده تمام نیروی خود را صرف اجتناب از موقعیت های ناخوشایند موجود می كنند
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 912
فرمت فایل doc
حجم فایل 143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 169
40,800 تومان
بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آینده دید انعطاف پذیری ندارند. آنها احتمالاً بیشتر از افراد غیر افسرده آینده خود را منفی می بینند و به نظرشان احتمال دستیابی به تجارب خوشایند كمتر است به همین دلیل افراد افسرده به جای تلاش برای دستیابی به موفقیت های با ارزش در آینده تمام نیروی خود را صرف اجتناب از موقعیت های ناخوشایند موجود می كنند .

فهرست مطالب

فصل اول

 

چارچوب کلی پژوهش

1

مقدمه

1

پایداری

1

كلی نگری

2

درونی بودن

2

بیان مسأله پژوهش

4

اهمیت نظری و عملی پژوهش

6

اهداف پژوهش

9

سئوال ها و فرضیه های پژوهش

10

سئوال های پژوهش

11

فرضیه های اصلی پژوهش

11

فرضیه های فرعی

11

متغیرهای پژوهش

11

تعریف متغیرها و اصطلاحات

12

تعریف نظری و عملیاتی افسردگی

12

تعریف نظری و عملیاتی افسردگی

13

تعاریف نظری و عملیاتی سبک حل مساله

13

تعریف عملیاتی سبک حل مساله

14

فصل دوم

 

ادبیات و پیشینة پژوهش

15

مقدمه

15

علایم افسردگی و سبک های آن

17

فقدان سیستم حمایت اجتماعی

18

سبک تمرکز برخود افسرده ساز

18

آسیب پذیری کمال گرایانه

18

کنترل بیرونی

18

نظریه های شناختی افسردگی

19

فرضیه اسنادی درماندگی آموخته شده

25

نظریه ناامیدی افسردگی

27

نظریه سبک تمرکز برخود افسرده ساز

30

فرضیه پردازش شناختی مارتین

35

نظریه های رفتاری در افسردگی

36

نظریه رفتاری تقویت مثبت فرستر

36

نظریه رفتار بین فردی لونیسون

37

نظریه رفتاری خود نظم بخشی کانفر

38

نظریه رفتاری خود نظم بخشی کانفر

40

ساختار شناختی حل مسأله

45

مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو

46

حل مساله و مؤلفه های فراشناختی

48

حل مسئله / تصمیم گیری

49

پیشینه مقابله

52

نظریه مقابله

53

مسأله مدار

54

هیجان مدار

55

اجتناب

56

سبک های مقابله , تعاریف , طبقه بندی

57

تعاریف

57

طبقه بندی شیو های مقابله

58

منابع حمایتی مقابله

60

الگوی تاثیرعمده

61

الگوی سپر محافظ

61

ادراک استرس در الگوی تبادلی

62

افسردگی / سبک حل مساله

64

حل مسأله / عزت نفس / منبع کنترل

72

استرس / عزت نفس / منبع کنترل

75

استرس / افسردگی / حمایت اجتماعی

77

پیشینه مطالعاتی

82

پژوهشهای انجام شده در داخل کشور

82

پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور

89

فصل سوم

 

روش پژوهش

95

طرح پژوهش

95

جامعه آماری

95

روش نمونه برداری وحجم نمونه

96

ابزارهای پژوهش

97

پرسشنامه سبک حل مسأله

97

پرسشنامه افسردگی بک

103

اعتبار و روائی آزمون افسردگی بک

104

نمره گذاری تست افسردگی بک

107

جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بک

107

مقیاس خود سنجی افسردگی

108

روش اجرای پژوهش

109

روش تجزیه و تحلیل داده ها

109

فصل چهارم
 

تجزیه و تحلیل آ ماری

110

مقدمه

110

فصل پنجم
 

خلاصه پژوهش

123

بحث و نتیجه گیری

123

تجزیه و تحلیل نتایج

125

بحث و نتیجه گیری

136

محدودیت های پژوهش

139

پیشنهادها

140

پیشنهاد برای مؤسسات ، نهادها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی

140

پیشنهاد به پژوهشگران

141

منابع

143

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا