امروز: دوشنبه 6 تیر 1401
تحقیق با عنوان (شرط تبری از عیوب در فقه اهل سنت و حقوق ایران)
دسته بندی آزمون ارشد
بازدید ها 1,018
فرمت فایل doc
حجم فایل 645 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
18,000 تومان
شرط تبری از عیوب در فقه ا و حقوق ایران

فهرست مطالب

مقدمه. 3

1- مفهوم و ماهیت شرط تبری از عیوب.. 4

1- شرط تبری از عیوب و مفاهیم مشابه. 4

الف - شرط تبری از عیوب و وجه التزام. 4

ب - شرط تبری از عیوب وشرط کاهش تعهد مدیون: 5

ج - شرط تبری از عیوب و بیمه مسئولیت.. 5

ه - شرط محدودکننده مسئولیت و محدودیت مسئولیت به وسیله قانون. 5

و - اذن و عدم مسئولیت.. 5

ز- تبری، برائت و ابراء. 5

2- انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن. 6

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 6

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن. 6

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه ی دعوا (تحدید مرورزمان) 6

د- شرط تبری از عیوب نسبت به اعمال خیارات.. 6

گفتار دوم: نفوذ حقوقی شرط تبری از عیوب به عنوان اصل.. 7

گفتار سوم: مبانی صحت و بطلان شرط تبری از عیوب.. 8

1- مبانی صحت شرط تبری از عیوب.. 8

1-1مبانی حقوقی صحت شرط تبری از عیوب.. 8

1-2 مبانی فقهی صحت شرط تبری از عیوب.. 10

پذیرش عرف و نیازجامعه. 10

2-  مبانی عدم صحت شرط تبری از عیوب.. 11

الف - شرط تبری از عیوب موجب اختیاری شدن اجرای تعهد است.. 11

ب - شرط تبری از عیوب یا برائت اسقاط مالم یجب است. 11

1- شرایط نفوذ شرط تبری از عیوب.. 11

الف - وجود قصد. 11

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط.. 12

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی.. 12

د- عدم علم به عیب و کتمان آن. 12

ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین.. 12

2- قلمرو شرط تبری از عیوب.. 13

الف - شرط تبری از عیوب نسبت به مسئولیت غیرقرادادی.. 13

ب - شرط تبری از عیوب نسبت به نقض اساسی قرارداد. 14

ج - شرط تبری از عیوب نسبت به فعل ثالث.. 14

د – شرط تبری از عیوب به نفع شخص ثالث.. 14

3- شرط تبری از عیوب در فقه اهل سنت.. 14

4- آثار شرط تبری از عیوب.. 16

الف - اثر شرط نسبت به طرفین.. 16

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث.. 16

ج - اثرشرط تبری از عیوب نسبت به وارثان. 17

د - اثر بطلان. 17

نتیجه گیری.. 17

منابع و مأخذ. 18

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا