امروز: چهارشنبه 12 مهر 1402
حسابداری اموال و ماشین آلات
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 917
فرمت فایل zip
حجم فایل 5.298 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 90
25,200 تومان
تحقیق حسابداری - اموال، ماشین آلات و تجهیزات

 فهرست مطالب:

 بخش اول: تعیین بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات

 بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات

 روشهای ثبت اموال، ماشین آلات و تجهیزات

 کاهش در ارزش دارایی

 مخارج جاری و سرمایه ای

مخارج جاری (Revenue Expenditures)

مخارج سرمایه ای(Capital Expenditures)

برخی از داراییهایی که جزء اموال، ماشین آلات و تجهیزات محسوب می شوند

 • زمین
 • تأسیسات و مستحدثات زمین:
 • ساختمان
 • ماشین آلات و تجهیزات

اجزای بهای تمام شده اموال و ماشین آلات

   5 - تأسیسات در مورد اجاره

   6- ظروف

    7- ابزار آلات:

بخش دوم: روشهای تحصیل امول، ماشین آلات و تجهیزات

روشهای تحصیل اموال، تجهیزات و ماشین آلات

 • تحصیل دارایی بطور نقد
 • تحصیل دارایی بطور نسیه

قاعده کلی برای ثبت داراییهایی که در ازای صدور اسناد بلندمدت تحصیل می شود

الف. ارزش متعارف دارایی تحصیل شده مشخص یا قابل تعیین باشد

ب. ارزش متعارف دارایی تحصیل شده مشخص یا قابل تعیین نباشد

 • تحصیل دارایی از طریق صدور سهام
 • تحصیل گروهی از داراییها بطور یکجا
 • تحصیل دارایی از طریق تولید یا احداث

حسابداری داراییهایی که واحد تجاری به منظور استفاده برای خود می سازد

الف: نحوه محاسبه بهای تمام شده دارایی.

     نظریه های تسهیم سربار ثابت باید در قالب دو وضعیت تولیدی مطالعه شود

     نظریه اول، تخصیص بخشی از سربار ثابت به داراییهایی که واحد تجاری برای استفاده خود می سازد

     نظریه دوم، تخصیص سربار ثابت اضافی به داراییهایی که واحد تجاری به قصد استفاده خود می سازد

     نظریه سوم، عدم تخصیص سربار ثابت به دارایییهایی که واحد تجاری به قصد استفاده خود می سازد

ب: به حساب دارایی بردن بهره.

   1- تخصیص ندادن بهره به حساب دارایی:

   2- تخصیص بهره به حساب دارایی:

استاندارد شماره 34 (FASB 34)

ضوابط استاندارد شماره 34 (FASB 34)

داراییهای واجد شرایط

داراییهای زیر شرایط لازم را برای به حساب بردن دارایی بردن بهره دارند

داراییهای زیر واجد شرایط برای به حساب دارایی بردن بهره نیستند

دوره به حساب دارایی بردن بهره

مبلغ بهره

میانگین مخارج انباشته مربوط به تولید دارایی به ترتیب زیر محاسبه می شود

محاسبه نرخ بهره

ج: سود یا زیان ناشی از احداث دارایی.

د: نحوة انعکاس دارایی در ترازنامه.

 • تحصیل دارایی از طریق معاوضه

1- معاوضه داراییهای مولد مشابه

2- معاوضه داراییهای غیر مولد مشابه

معاوضه داراییهای غیر مشابه (Exchange of Dissimilar Assets) :

محاسبه بهای تمام شده دارایی تحصیل شده

محاسبه سود یا زیان معاوضه

معاوضه داراییهای مشابه (Exchange of Similar Assets)

الف: معاوضه داراییهای مشابه که معاوضه به زیان منجر می شود

ب: معاوضه داراییهای مشابه در مواردی که معاوضه به سود منجر شود

روش ثبت معاوضه داراییهای مشابه در مواردی که معاوضه به سود منجر شود

 • تحصیل دارایی بطور رایگان

بخش سوم: مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات

مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات

روش کلی برای ثبت و گزارش مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات

مخارج بعد از تحصیل دارایی را می توان به پنج طبقه اصلی تقسیم کرد

1- تعویض و نوسازی

روش جایگزینی (Subsitution)

مراحل انجام کار در روش جایگزینی

روش انتقال به بدهکار حساب دارایی (Capitalization the New Cos)

روش انتقال به بدهکار حساب انباشته (Chargign to Accumulated Depreciation)

2- گسترش و الحاق

3- مخارج جابجایی و نصب مجدد

4- تعمیر و نگهداری

هزینه تعمیر و نگهداری معمولاً به دو روش در دفاتر ثبت می شود

الف- روش هزینه

ب- روش ذخیره

5- تعمیرات اساسی

بخش چهارم، واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات

برخی از حالات متداول در ارتباط با فروش دارایی

فروش دارایی به مبلغ بیش ارزش دفتری

فروش دارایی به مبلغ کمتر از ارزش دفتری

کنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات

برخی از حالات متدوال در ارتباط با کنارگذاشتن داراییها

کنارگذاشتن داراییهایی که کاملاً مستهلک شده است

کنارگذاشتن داراییهایی که بخشی از بهای تمام شده آن مستهلک شده است

عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات

اهدای اموال، ماشین آلات و تجهیزات

معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات

کنار گذاشتن قهری یا اجباری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

بخش پنجم، نحوه انعکاس امول، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی از نظر تئوری

نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی

اطلاعاتی که طبق استانداردهای حسابداری در هر دوره گزارشگری باید در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات افشا شود

اطلاعاتی که طبق استانداردهای حسابداری در هر دوره گزارش مالی، باید در مورد استهلاک داراییهای استهلاک پذیر، در صورتهای مالی افشا شود

بخش ششم، کنترلهای داخلی در مورد امول، ماشین آلات و تجهیزات

هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی

کنترل داخلی و اهداف آن

هدفهای حسابرسی داخلی از رسیدگی به اموال، ماشین آلات و تجهیزات

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا