امروز: چهارشنبه 8 تیر 1401
تاریخچه انرژیهای نو
دسته بندی برق
بازدید ها 829
فرمت فایل zip
حجم فایل 545 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
15,600 تومان
تاریخچه انرژیهای نو(تولید انرژی های الکتریکی)

تاریخچه انرژیهای نو

در سالهای اخیر با توجه به مسأله بحران انرژی در سطح جهان و مشکلات ناشی از استفاده سوختهای فسیلی و اتمیتحقیقات گستردهای در باب انرژیهای تجدیدپذیر در جهان صورت گرفته است. گستردگی نیاز انسان به منابع انرژیهمواره از مسائل اساسی و مهم در زندگی بشر میباشد. بهدلیل افزایش روز افزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلیاز یک سو و افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن این منابع از سوی دیگر، محققین را در پی کشف فن آوری هایجدید جهت بهرهبرداری از صورتهای مختلف انرژی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی با راندمان بالا ساخته است. گستردگینیاز انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی و مهم در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمامنشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان بوده است. با پیشرفت تدریجی تمدن بشری نظیر چوب و پس از آن ذغال سنگ ،نفت و گاز وارد بازار انرژی گردیدند. اما بهدلیل افزایش روز افزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلی مثل نفت و گاز ازیکسو افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن این منابع از سوی دیگر استفاده از انرژیهای تجدید ناپذیر را روزبه روز با اهمیتتر نموده است. بهعبارت دیگر پیشرفت علم و فنآوری علاوه بر دستآوردهای فراوان برای آسایش و رفاهبشر، همواره مشکلات تازهای را نیز برای بشر به همراه داشته است که آلودگی محیط زیست ناشی از سوختهای فسیلی ازجمله آنهااست. بدین معنی که در نتیجه سوختن مواد فسیلی گازهای سمی وارد هوا میشود و تنفس انسان را مشکل می-سازد و محیط زیست را آلوده میکند و از طرفی دیگر تراکم این گازها در جو زمین مانع خروج گرما از اطراف زمین می شود.و باعث افزایش دمای هوا و تغییرات آب و هوایی در زمین می گردد. در این تحقیق تلاش شده است تا اطلاعات مختصر ولیکافی از انرژیهای نو نظیر انرژی خورشیدی ، بادی و زمینگرمایی جهت بهرهبرداری بیشتر ارائه گردد و ضمن معرفی منابعانرژیهای نو تاریخچه انرژیهای نو، نحوه تبدیل انرژیهای نو به انرژی الکتریکی و مزایا و معایب آنها را مورد تحلیل،بحث و بررسی قرار می گیرد.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا