امروز: چهارشنبه 10 خرداد 1402
تحقیق روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی
دسته بندی ریاضی
بازدید ها 1,811
فرمت فایل zip
حجم فایل 17.531 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 320
32,400 تومان
تحقیق روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی

تحقیق روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی

فهرست مندرجات

 

پیشگفتار

1 – اصطلاحات و نمادهای سیستم­های تعمیرشدنی                                                  1

1.1 – اصطلاحات پایه و مثال­ها         1

1.2 – سیستم­های تعمیرنشدنی            11

1.2.1 – توزیع نمایی   18

1.2.2 – توزیع پواسن            25

1.2.3 – توزیع گاما     29

1.3 – قضیه اساسی فرایندهای نقطه­ای         35

1.4 – مروری بر مدل­ها         47

1.5 – تمرین­ها            48

2 – مدل­های احتمالاتی : فرایندهای پواسن           51

2.1 – فرایند پواسن    51

2.2 – فرایند پواسن همگن    67

2.2.1 – طول وقفه­ها برای HPP       79

2.3 – فرایند پواسن ناهمگن  81

2.3.1 – توابع درستنمایی        83

2.3.2 – نمونه شکست­های بریده شده           90

2.4 – تمرین­ها            92

3 – مدل­های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها            99

3.1 – فرایند تجدیدپذیر        99

3.2 – مدل نمایی تکه­ای        114

3.3 – فرایندهای تعدیل یافته            115

3.4 – فرایند شاخه­ای پواسن             119

3.5 – مدل­های تعمیر ناقص  126

3.6 – تمرین­ها            128

4 – تحلیل داده­های یک سیستم تعمیرپذیر ساده      131

4.1 – روش­های گرافیکی      131

4.1.1- نمودارهای دو آن      134

4.1.2- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون 142

4.2 – روشهای ناپارامتری برای براورد     146

4.2.1- برآورد های طبیعی تابع شناسه          146

4.2.2- برآوردهای کرنل       148

4.2.3- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر           149

4.2.4- مثال ها            150

4.3 – آزمون برای فرایند پواسن همگن      155

4.4 – استنباط برای فرایند پواسن همگن     163

4.5 – استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده    169

4.5.1- برآورد نقطه ای برای β.θ     170

 

4.5.2-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض   174

4.5.3- برآورد تابع شناسه       184

4.5.4- آزمونهای نیکویی برازش       187

4.6 – استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده    200

4.6.1 – برآورد فاصله ای برای β.θ   201

4.6.2- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض     204

4.6.3- برآوردتابع شناسه        207

4.6.4- آزمونهای نیکویی برازش       210

4.7 – اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است  214

4.8 – براورد بیزی      218

4.8.1 – استنباط بیزی برای پارامترهای HPP          221

4.8.3 – استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم­توان     231

4.8.4 – استنباط بیزی برای پیش­بینی تعداد خرابی­ها          240

4.9 – استنباط یک فرایند مدل­بندی شده به صورت کم­توان        242

4.9.1 – براورد درستنمایی ماکسیمم برای          242

4.9.2 – آزمون فرض برای فرایند مدل کم­توان    246

4.9.3 – فاصله اطمینان برای پارامترها         249

4.9.4 – مثال   250

4.10 – استنباط برای مدل نمایی تکه­ای     251

4.11 – استانداردها    256

4.11.1- MIL-HDBK-189            259

4.11.2 – MIL-HDBK-781 , MIL-STD-781 262

4.11.3 – ANSI / IEC / ASQ / 61164   262

4.12 –   فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم­های تعمیرپذیر      264

4.13 – تمرین­ها         266

5 – تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه        271

5.1 – فرایندهای پواسن همگن همسان       271

5.1.1 – براورد نقطه­ای برای       271

5.1.2- براورد بازه­ای برای          274

5.1.3 – آزمون فرض برای            279

5.2 – فرایندهای پواسن همگن ناهمسان      282

5.2.1- دو سیستم خرابی قطع شده   282

5.2.2 – k سیستم         285

5.3 – مدل­های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن       287

5.3.1- مدل­های پارامتری تجربی بیزی     291

5.3.2 – مدل­های سلسله مراتبی بیزی          303

5.4- فرایند کم­توان برای سیستم­های همسان         306

5.5 – آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم­توان          314

5.5.1 – آزمون تساوی ها برای دو سیستم           315

5.5.2- آزمون تساوی های k سیستم       319

5.6 – فرایند کم­توان برای سیستم­های ناهمسان     

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا