امروز: دوشنبه 7 فروردین 1402
تحقیق درباره انرژی هسته ای
دسته بندی فیزیک
بازدید ها 1,482
فرمت فایل zip
حجم فایل 348 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 209
32,400 تومان
تحقیق درباره انرژی هسته ای

تحقیق درباره انرژی هسته ای

مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: معرفی مواد پرتو زا

1-1- رادیواكتیو …………………………………………………………………………………….. 2

1-1-1- اثر شیمیایی ……………………………………………………………………………….. 2

1-1-2- اثر لومینسانس ( فسفرسانس) ……………………………………………………… 2

1-1-3- اثر یونیزاسیون ………………………………………………………………………….. 2

1-2- تاریخچه و كاربرد ………………………………………………………………………….. 7

1-2-1- تاریخچه مواد رادیواكتیو……………………………………………………………… 7

1-2-2- كاربرد مواد رادیواكتیو ………………………………………………………………. 7

1-2-2-1- تكنولوژی هسته ای ………………………………………………………………… 7 

1-3- شیمی عناصر رادیواكتیو ………………………………………………………………… 12

1-3-1- شیمی اورانیوم ………………………………………………………………………….. 12

1-3-2- شیمی توریوم ……………………………………………………………………………. 14

1-4- كانی شناسی اورانیوم و توریوم ………………………………………………………. 14

1-4-1- اتونیت ………………………………………………………………………………………. 14

1-4-2- كارنوتیت …………………………………………………………………………………… 15

1-4-3- توربرنیت (كالكولیت) …………………………………………………………………… 15

1-4-4- دیگر كانیهای اورانیوم و توریم ……………………………………………………. 15

1-5- وسایل آشكارسای رادیواكتیو …………………………………………………………. 17

1-5-1- آشكارشازی اشعه به كمك سنتیلومتر ………………………………………. 17

1-5-2- آشكارسازی رادیواكتیو به كمك شمارنده گایگر ……………………………. 17

1-5-3- اسپكترومترهای اشعه ……………………………………………………………… 18

1-5-4- روشهای اكتشافی اورانیوم آشكارسازی اشعه ………………………….. 23

1-5-4-1- امانومتری …………………………………………………………………………….. 23

1-5-4-2- ترك اچ …………………………………………………………………………………. 23

1-5-4-3- هلیوم متری …………………………………………………………………………… 24

1-5-4-4- اتورادیوگرافی ……………………………………………………………………….. 24

1-6- معرفی اورانیوم ( خواص و كاربرد ) ……………………………………………….. 25

1-6-1- منشاء و اهمیت خطرات رادیولوژیكی ……………………………………………. 26

1-6-2- محتوی اورانیوم سنگها……………………………………………………………….. 29

1-6-3-1- كنگلومراها …………………………………………………………………………….. 31

1-6-3-2- ماسه سنگها ………………………………………………………………………….. 32

1-6-3-2-1- كانسارهای پنكوفكوردانت……………………………………………………. 32

1-6-3-2-2- كانسارهای هلالی شكل ………………………………………………………. 34

1-6-3-2-3- كانسارهای استك ………………………………………………………………. 35

1-6-3-3- كانسارهای نوع رگه ای شكل ………………………………………………….. 36

1-6-3-4- كانسارهای رگه ای ماگمایی ……………………………………………………. 38

1-6-3-5- كانسارهای نوع درون ماگمایی ………………………………………………… 39

1-6-3-6- كانسارهای نوع كالكریت …………………………………………………………. 40

1-6-3-7- سنگهای فسفاتیك اورانیوم دار ………………………………………………… 41

1-6-3-8- شیلهای سیاه دریایی اورانیوم دار ……………………………………………. 42

فصل دوم :

2-1- كلیات اكتشاف رادیولوژی ……………………………………………………………….. 44

2-1-1- اصول فیزیكی اكتشاف اورانیوم به وسیله اندازه گیری تابش گاما…….. 44

2-1-2- منتشر كننده های تابش گاما ………………………………………………………… 45

2-1-3- فعل و انفعالات فرآیندهای پراكنش الكترومغناطیسی ………………………. 52

2-1-4- تابش گاما از سریهای K40,Th, U…………………………………………………….. 54

2-1-5- منابع تابش گاما …………………………………………………………………………. 56

2-1-6- تكنیكهای نمایش داده ها ……………………………………………………………… 57

2-2- اصول و مبانی مغناطیس سنجی ………………………………………………………. 61

2-2-1- خواص مغناطیسی سنگها و كانیها ………………………………………………… 61

2-2-2- مغناطیس زمین…………………………………………………………………………… 63

2-3- اندازه گیریهای مغناطیسی هوا برد……………………………………………………. 64

2-3-1- اندازه گیریهای مغناطیسی هوابرد…………………………………………………. 64

2-3-2- اجزاء دستگاههای اساسی در مگنتومتری هوایی …………………………… 65

2-3-3- نصب سیستم آشكارساز……………………………………………………………… 65

2-3-4- ثبت خروجی و آشكار ساز ………………………………………………………….. 67

2-3-5- روش اندازه گیری ……………………………………………………………………… 67

2-3-6- پردازش داده ها ………………………………………………………………………… 70

2-3-7- تفسیر نتایج ……………………………………………………………………………….. 71

2-3-8- فایده و محدودیتهای روش مغناطیسی هوایی ………………………………… 73

2-3-9- قابلیتهای اجرایی روش مغناطیسی هوایی ………………………………………. 74

فصل سوم : اكتشاف اورانیوم در ایران

3-1- تاریخچه سازمان انرژی اتمی ایران …………………………………………………. 77

3-2- فعالیتهای انجام شده در زمینه اكتشاف اورانیوم در ایران ………………….. 77

3-2-1- منطقه ساغند ……………………………………………………………………………… 77

3-2-2- منطقه گچین (بندرعباس) …………………………………………………………….. 78

3-2-3- منطقه انارك ………………………………………………………………………………. 79

3-2-3-1- ناحیه كالیكافی ……………………………………………………………………….. 79

3-2-3-2- ناحیه طالمسی ……………………………………………………………………….. 79

3-2-4- منطقه جاموزیان ………………………………………………………………………… 79

3-2-5- منطقه عروسان ………………………………………………………………………….. 79

فصل چهارم : معدنكاری اورانیوم

4-1- معدنكاری اورانیوم ………………………………………………………………………… 81

4-2- خصوصیات معدنكاری اورانیوم ………………………………………………………. 81

4-3- روشهای معدنكاری اورانیوم …………………………………………………………… 82

4-3-1- روش استخراج روباز …………………………………………………………………. 82

4-3-1-1- ایمنی رادیولوژیكی در معادن روباز اورانیوم ……………………………. 83

4-3-2- روشهای استخراج زیرزمینی ……………………………………………………….. 84

4-3-2-1- روش استخراج بلوكی یا تخریب بزرگ ……………………………………… 85

4-3-2-2- روش استخراج با احداث طبقات فرعی ………………………………………. 85

4-3-2-3- روش استخراج انباره ای ………………………………………………………… 85

4-3-2-4- روش استخراج كند و آكند ………………………………………………………. 86

4-3-2-5- روش زیربرش و پركردن ……………………………………………………….. 86

4-3-2-6- روش استخراج چالهای طولانی و موازی ………………………………….. 86

4-3-2-7- روش استخراج V.C.R……………………………………………………………….. 87

4-3-2-8- روش استخراج اتاق و پایه ………………………………………………………. 87

4-3-2-9- روش جبهه كار كوتاه با خاكریزی …………………………………………… 88

4-3-2-10- روش استخراج جبهه كار طولانی …………………………………………… 88

فصل پنجم : فرآیند آماده سازی سنگ معدن استخراج شده

5-1- آماده سازی سنگ معدن …………………………………………………………………. 90

5-1-1- سیلو …………………………………………………………………………………………. 90

5-1-2- سنگ شكن فكی ………………………………………………………………………….. 90

5-1-3- سنگ شكن مخروطی ………………………………………………………………….. 90

5-1-4- الك متحرك نوسانی ……………………………………………………………………. 90

5-1-5- آسیاب گلوله ای دوار …………………………………………………………………. 91

5-1-6- جداكننده مغناطیسی ……………………………………………………………………. 91

5-1-7- تیكنر ………………………………………………………………………………………… 91

5-3- استخراج اورانیم از سنگ معدن ……………………………………………………….. 91

5-2-1- فرایند لیچینگ …………………………………………………………………………….. 91

5-2-1-1- متغیرهای فرآیند ……………………………………………………………………. 93

5-2-1-1-1- اندازه سنگ معدن ………………………………………………………………. 93

5-2-1-1-2- غلظت اسید ………………………………………………………………………… 93

5-2-1-1-3- اكسیداسیون ……………………………………………………………………… 94

5-2-1-1-4- درجه حرارت و زمان عملیات ……………………………………………… 94

5-2-1-1-5- وزن مخصوص و گرانروی ………………………………………………… 95

5-2-2- جداسازی جامد – مایع ……………………………………………………………….. 95

5-3- خالص سازی و تغلیظ …………………………………………………………………….. 96

5-3-1- استخراج با حلال ………………………………………………………………………… 97

5-3-2- تبادل یونی با رزین …………………………………………………………………….. 101

5-4- رسوب گیری …………………………………………………………………………………. 103

5-5- آبگیری و كلینه كردن ……………………………………………………………………… 104

5-6- اطلاعات مربوط به مصرف مواد شیمیایی دركارخانه نیمه صنعتی ………. 105

فصل ششم: مشخصات وخصوصیات دستگاهها

6-1- سیلو …………………………………………………………………………………………….. 111

6-2- سنگ شكن فكی ……………………………………………………………………………… 112

6-3- تسمه نقاله …………………………………………………………………………………….. 113

6-4- سنگ شكن مخروطی ………………………………………………………………………. 113

6-5- الكهای متحرك نوسانی …………………………………………………………………… 114

6-6- آسیاب گلوله ای دوار ……………………………………………………………………… 115

6-7- طبقه بندی گننده مارپیچی ……………………………………………………………….. 117

6-8- جدا كننده مغناطیسی……………………………………………………………………….. 119

6-9- تیكنر …………………………………………………………………………………………….. 121

6-10- مخازن لیچینگ …………………………………………………………………………….. 122

6-11- صافی بشكه ای ……………………………………………………………………………. 123

6-12- سانتریفیوژ ………………………………………………………………………………….. 124

6-13- مخلوط كننده وجدا كننده ………………………………………………………………. 126

6-14- جریان سنج …………………………………………………………………………………. 127

6-15- رسوب دهنده ………………………………………………………………………………. 129

6-16- كوره ………………………………………………………………………………………….. 129

فصل هفتم : نقش آزمایشگاه ها در فرآیند تغلیظ

7-1- آزمایشگاه فرآیند لیچینگ ………………………………………………………………… 131

7-2- آزمایشگاه فرآیند خالص سازی و تغلیظ …………………………………………… 132

7-2-1- استخراج با حلال ………………………………………………………………………… 132

7-2-2- استخراج با تبادل یونی توسط رزین ……………………………………………… 134

7-3- آزمایشگاه فرایند رسوب گیری ………………………………………………………… 134

7-4- آزمایشگاه تجزیه و تحلیل مواد ………………………………………………………… 135

فصل هشتم : آماده سازی محصول جهت استفاده در راكتورها و تولید برق……

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا