امروز: جمعه 7 مهر 1402
تحقیق حاضر در 54 صفحه در رشته های کشاورزی با وسواس تمام برای ارائه در مقاطع ارشد و کارشناسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آماده است
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,460
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.301 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 56
32,400 تومان
تحقیق کاشت یونجه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول:یونجه و انواع آن

1-1- مقدمه ................................................................................................................................... 2

1-2-عملیات کاشت یونجه ............................................................................................................. 3

1-2-1 کلیات................................................................................................................................. 3

1-3– مبدا اولیه یونجه..................................................................................................................... 4

1-4 – انواع یونجه ایرانی................................................................................................................. 5

1-4-1 یونجه بغدادی ..................................................................................................................... 5

1-4-2 – یونجه همدانی.................................................................................................................. 5

1-4-3 – یونجه یزدی..................................................................................................................... 5

1-4-4 – یونجه بمی....................................................................................................................... 6

1-5 – خواص گیاهشناسی یونجه..................................................................................................... 6

1-6 – کشت و کار یونجه................................................................................................................ 7

1-7 – ارقام مختلف یونجه در دنیا.................................................................................................... 11

1-7-1– یونجه Argentine........................................................................................................... 11

1-7-2 – یونجه South African................................................................................................... 11

1-7-3 – Provance.................................................................................................................... 11

1-7-4 – یونجه  Buffalo.............................................................................................................. 12

1-7-5 – یونجه Williamsburg.................................................................................................... 12

1-7-6 – یونجه Talent................................................................................................................. 12

1-7-7 – یونجه Turkistan........................................................................................................... 12

1 –7- 8 – یونجه  nemostan.......................................................................................................... 13

1 -7- 9 – یونجه  hardistan........................................................................................................... 13

1-7- 10 – یونجه  Orestan............................................................................................................ 13

1-7- 11 – یونجه  grimm.............................................................................................................. 13

1-7-12 – یونجه  Gossak.............................................................................................................. 13

1-7-13– یونجه Canadian variegated  ......................................................................................... 13

1-7- 14 – یونجه  Ladak............................................................................................................. 13

1-7- 15 – یونجه  Baltic.............................................................................................................. 14

1-7- 16 – یونجه  Hardigan....................................................................................................... 14

1-7- 17 – یونجه Ranger............................................................................................................ 14

1-7-18 – یونجه  Atlantic........................................................................................................... 14

1-7-19 – یونجه  Narragansett................................................................................................. 14

فصل دوم : مراحل کاشت و داشت یونجه

2-1-  طرق کشت یونجه................................................................................................................. 16

2-1-1- کاشت زیر......................................................................................................................... 17

2-1-2- کاشت به صورت خالص ................................................................................................... 18

2-1-3- کاشت مخلوط .................................................................................................................. 18

2-2- کود و مواد غذایی یونجه ........................................................................................................ 21

2-2-1- کود ازته ........................................................................................................................... 22

2-2-2- کودهای فسفره .................................................................................................................. 22

2-2-3- کود پتاسه ......................................................................................................................... 23

2-2-4- کلسیم .............................................................................................................................. 23

فصل سوم : اصول آبیاری و مقایسه ارزش غذایی

3-1- آبیاری .................................................................................................................................. 27

3-2- انتخاب بذر ........................................................................................................................... 29

3-3- استفاده از یونجه .................................................................................................................... 31

3-4- استفاده از چراگاه ................................................................................................................... 33

3-5- مقایسه ارزش علوفه ای اندامهای یونجه ................................................................................... 35

3-6- چگونگی ذخیره ازت در ریشه یونجه ...................................................................................... 36

3-7- مبدا گونه های یونجه ............................................................................................................. 38

3-8- اکو تیپ های مختلف یونجه ................................................................................................... 40

فصل سوم : نتیجه گیری

3-1- نتیجه گیری  ......................................................................................................................... 40

3-1- نتیجه گیری  ......................................................................................................................... 40

 

4-1 منابع فارسی............................................................................................................................. 45

4-2- منابع انگلیسی ....................................................................................................................... 45

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                            صفحه

 

شکل 1-1- مزرعه یونجه ................................................................................................................ 3

شکل 1-2- تصویر گیاه یونجه ......................................................................................................... 4

شکل 2-1- طریقه کاشت ................................................................................................................ 16

شکل 2-2- کمبود غذایی یونجه ....................................................................................................... 24

شکل 3-1- نحوه آبیاری مزرعه ........................................................................................................ 27

شکل 3-1- مقایسه ارزش علوفه ای اندامهای یونجه .......................................................................... 34

 فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

 جدول 3-1- اعضای سبز یونجه با درصد تقریبی مواد غذایی ماده خشک ............................................ 35

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا