امروز: پنجشنبه 18 خرداد 1402
مقاله شده رشته عمران (2013)با عنوان (روش FEMBEM حوزه زمانی سه بعدی غیرخطی برای مسائل اندرکنش خاکسازه)
دسته بندی ساختمان
بازدید ها 1,874
فرمت فایل doc
حجم فایل 3.693 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 24
26,400 تومان
 مقاله انگلیسی رشته عمران و معماری (اندرکنش خاک و سازه)

روش FEM-BEM حوزه زمانی سه بعدی غیرخطی برای مسائل اندرکنش خاک-سازه

چکیده

اندرکنش دینامیک خاک-سازه با مطالعه سازه های پشتیبانی شده در خاک های انعطاف پذیر و در معرض کنش های پویا می باشد. روش های ترکیب کنندۀ روش عناصر متناهی (FEM) و روش عناصر مرزی (BEM) برای پرداختن به مسائل اندرکنش دینامیک خاک-سازه مناسب هستند. از این رو، مدل های FEM-BEM به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، شرایط تماس غیرخطی و رفتار غیرخطی از سازه ها، معمولاً در تجزیه و تحلیل ها در نظر گرفته نشده اند. در این مقاله یک مدل FEM-BEM حوزه زمان غیرخطی سه بعدی عددی طراحی شده برای رسیدگی به مسائل اندرکنش خاک-سازه ارائه می دهیم. فرمول بندی BEM، بر اساس تقسیم بندی اجزاء و روش سرعت ثابت، با استفاده از ماتریس های درونیابی بهبود یافته است. روش FEM مبتنی بر توابع ضمنی گرین بود و تماس غیرخطی در رابط FEM-BEM در نظر گرفته شد. دو مسأله مهندسی با روش پیشنهادی مورد مطالعه قرار گرفتند: انتشار امواج در یک شالوده الاستیک و پاسخ دینامیکی یک سازه به یک میدان موج ورودی.

 

3D non-lineartimedomainFEM–BEMapproachtosoil–structure interaction problems

Abstract

Dynamicsoil–structureinteractionisconcernedwiththestudyofstructuressupportedonflexiblesoils
and subjectedtodynamicactions.Methodscombiningthefiniteelementmethod(FEM)andthe
boundaryelementmethod(BEM)arewellsuitedtoaddressdynamicsoil–structureinteraction
problems.Hence,FEM–BEMmodelshavebeenwidelyused.However,non-linearcontactconditions
and non-linearbehaviorofthestructureshavenotusuallybeenconsideredintheanalyses.Thispaper
presentsa3Dnon-lineartimedomainFEM–BEMnumericalmodeldesignedtoaddresssoil–structure
interactionproblems.TheBEMformulation,basedonelementsubdivisionandtheconstantvelocity
approach,wasimprovedbyusinginterpolationmatrices.TheFEMapproachwasbasedonimplicit
Green’s functionsandnon-linearcontactwasconsideredattheFEM–BEMinterface.Twoengineering
problemswerestudiedwiththeproposedmethodology:thepropagationofwavesinanelastic
foundationandthedynamicresponseofastructuretoanincidentwavefield.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا